LONGXIAO

A.S.D. LONGXIAO

QIXING TANGLANGQUAN


Lineage


Wang Lang
Sheng Xiao
Li Zhijian
Wang Yunsheng
Fan Xudong

Lin Jingshan
Lin Chunsheng

Lin Dongzhu
Maurizio Zanetti

Maurizio Zanetti