LONG XIAO

A.S.D. LONG XIAO

LI PAI TAIJIQUAN


Lineage


Li Ruidong
Li Jiying
Zhang Wanshang

Zhang Shaotang

Kuang Haijun

Maurizio Zanetti