LONG XIAO

A.S.D. LONG XIAO

QIXING TANGLANGQUAN


Lineage


Wang Lang
Sheng Xiao
Li Zhijian
Wang Yunsheng
Fan Xudong

Lin Jingshan
Lin Chunsheng

Lin Dongzhu
Maurizio Zanetti